Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - z nauczania Kościoła:
"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymując szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej"

(LG, 11; KKK, 1285)

Do sakramentu bierzmowania przystępuje zasadniczo młodzież trzecich klas gimnazjalnych. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w katechezie w szkole, w przygotowaniu formacyjnym w parafii oraz w comiesięcznej Mszy św., przed którą daje się okazję do sakramentu pokuty i pojednania. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz we współpracy z katechetą. Spotkania przy parafii, oprócz pogłębiania przygotowania katechetycznego i liturgicznego, mają wypracować u młodzieży bardziej dojrzałą postawę religijną i apostolską, a także pogłębić więź ze wspólnotą parafialną. Nadzwyczajne przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w ramach katechumenatu. Powinny w nim uczestniczyć osoby nie objęte katechizacją, czyli powyżej 18 roku życia. W proces przygotowania do sakramentu bierzmowania należy włączyć rodziców i świadków bierzmowania. Udział rodziców i świadków bierzmowania w spotkaniach parafialnych i w nabożeństwach ma pogłębić ich świadomość bycia Kościołem. Rodzice niech z okazji bierzmowania przekażą młodzieży pamiątkę religijną (np. krzyż) oraz zorganizują skromną uroczystość domową. Przed sakramentem bierzmowania należy zorganizować triduum dla kandydatów do bierzmowania, rodziców i świadków z uroczystą celebracją sakramentu pokuty. Jeżeli sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie wizytacji kanonicznej, wtedy odbywają się rekolekcje dla całej parafii. Należy obchodzić rocznicę przyjęcia sakramentu bierzmowania. W ciągu całego roku gromadzi się w parafii całą młodzież na comiesięcznych spotkaniach mających charakter katechezy mistagogicznej. Młodzieży należy proponować konkretne zadania apostolskie do wykonania. Powinno to przyczynić się do utrwalenia postawy świadka i apostoła Chrystusa. Z tej młodzieży powinni przede wszystkim rekrutować się członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich.